MISLIŠA

"ARHIMEDES" - KLUB MLADIH MATEMATIČARA
11001 Beograd, Dečanska (M. Pijade) 6, pošt. fah 688
Telefoni: (011) 3245-382 i 3245-383, faks: 3245-383
Tekući račun: 170 -766 -44 i 205 -11047-24, PIB 100067193

E-mail: arhimed1@eunet.yu        Internet: www.arhimedes.co.yu
____________________________________________________________________
Br. 4365   Beograd 20.02.2006.

      KRATKA    INFORMACIJA
NOVO MATEMATIČKO TAKMIČENjE
"MISLIŠA"
ZA UČENIKE OŠ I SŠ
PO UGLEDU NA
MEĐUNARODNO MATEMATIČKO TAKMIČENjE "KENGUR"

      KMM "ARHIMEDES" je dobio saglasnost/podršku od Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije da u Srbiji organizuje Međunarodno matematičko takmičenje "KENGUR BEZ GRANICA" (Na tom takmičenju je 2005. god. učestvovalo preko 3 miliona učenika iz 34 zemlje).
Mi smo to takmičenje u Srbiji nazvali Matematičko takmičenje "MISLIŠA".
1. Takmičenje se u svim zemljama organizuje istog dana: 16. marta 2006. godine (četvrtak) u 10 sati i traje (sa uvodnim objašnjenjima) 90 minuta, a za izradu zadataka 75 minuta.
2. Za učenike iz vaše škole takmičenje se održava u vašoj školi.
Moto takmičenja je: Matematika za sve. Bez selekcije, eliminacije, predtakmičenja, finala. Mogu da učestvuju svi učenici koji žele (od 3. razreda OŠ do 4. razreda SŠ), a naročito oni koji vole da rešavaju lepe matematičke zadatke i hoće matematiku da uče sa zadovoljstvom. Treba samo malo pažnje i razmišljanja. Zato smo takmičenje i nazvali "Misliša". Evo prilike da učenici isprobaju svoje matematičko umeće. Dobiće neki poklon, a možda i lepu nagradicu.
3. Rešava se test sa 25 zadataka, poređanih po težini, sa pet ponuđenih odgovora na svakom zadatku, od kojih je samo jedan tačan. Učenik taj odgovor označava (upisuje) na posebnom listu za odgovore. Obrazloženja se ne pišu. Test ostaje učeniku, a on predaje samo list (tabelu) sa odgovorima. Listovi sa odgovorima iz svih škola u Srbiji pregledaju se i odgovori ocenjuju na jednom mestu ("Arhimedes").
Zadaci su podeljeni u tri grupe (8 sasvim lakih i često šaljivih zadataka, 9 nešto malo težih i 8 još težih-nestandardnih zadataka) i boduju se sa 3, 4 ili 5 bodova. Prema tome, učesnik takmičenja "Misliša" može osvojiti najviše 100 bodova.
4. Samo takmičenje u svakoj školi odvija se po Uputstvu koje, zajedno sa zadacima, škola (preko koordinatora) dobija od glavnog organizatora takmičenja u Srbiji ("Arhimedes").
5. Posle obrade listova sa odgovorima (sredinom aprila 2006. godine) svaka škola, koja je učestovovala na takmičenju, dobija sređene rezultate (po razredima) za sve učesnike na takmičenju, kao i za školu). Na samom takmičenju svaki učenik dobija sertifikat o učešću na takmičenju (po međunarodnom obrascu) i prigodan poklon.
6. Najbolji takmičari, po razredima, od glavnog organizatora ("Arhimedesa") dobijaju odgovarajuća priznanja (diplome sa prigodnim nagradama: obično neke lepe knjige i sl.). Same škole takođe, prema svojim mogućnostima, mogu nagraditi svoje najuspešnije takmičare i nastavnike-organizatore. Najuspešniji učenici, ukoliko se obezbede sredstva, mogu biti pozvani u letnje matematičke škole Uručivanje priznanja najboljima vrši se na prigodnoj svečanosti, o čemu će škole biti obaveštene.
7. Takmičenje se samofinansira doprinosom (članarinom) svakog učesnika-takmičara u iznosu ne većem od 2 evra (po pravilu, u vrednosti dve porcije sladoleda). Prikupljena sredstva koriste se za pokriće troškova oranizacije takmičenja (obaveštenja, testovi i listovi za odgovore, sertifikati, PTT, administracija, porez 18%), a najviše za nagrade i poklone učesnicima. Za učešće na ovogodišnjem takmičenju "Misliša" kotizacija/članarina je 150 dinara po učeniku, s tim što se 100 dinara po učeniku uplaćuje "Arhimedesu", a ostatak služi školi za pokriće troškova takmičenja u školi i za poklone takmičarima. Preporučljivo je da za svoje učenike ove troškove snosi škola. Za sve takmičare uplata kotizacije vrši se jednom uplatnicom.
8. Učenici se o takmičenju informišu preko svojih nastavnika i na razne druge načine. Može i preko "Arhimedesovog" internet-sajta: www.arhimedes.co.yu, gde su data detaljnija obaveštnja o svemu. U svakoj školi se formira komisija za sprovođenje takmičenja u kojoj su: nastavnik-koordinator i nastavnici-saradnici (ne moraju svi biti matematičari). Koordinator je odgovorno lice preko koga komisija komunicira sa "centralom" za Srbiju ("Arhimedesom").
9. Sve učenike iz jedne škole za takmičenje prijavljuje nastavnik-koordinator. Za prijavljivanje se koristi poseban obrazac PRIJAVE. Prijava se piše odnosno obrazac popunjava prema dobijenom uputstvu.
Svaka prijava se piše (kopira) u dva primerka: jedan se dostavlja nama, a drugi ostaje u školi radi sravnjenja (kada školi dostavimo rezultate). Prijave se šalju na našu adresu:

"ARHIMEDES"   "ARHIMEDES"
Pošt. fah 688 ili Dečanska br. 6
11001 Beograd   11000 Beograd

Škole iz Beograda prijavu mogu doneti direktno u "Arhimedes" (Dečanska 6).
Sa prijavama se dostavljaju i dokazi o uplati kotizacije/članarine (potvrda-kopija uplatnice). Broj tekućeg računa: 170?766?44, a poziv na broj: 09-4361. Svrha uplate: Kotizacija (članarina) za MT "Misliša" (navesti broj učenika-takmičara). Primalac: "ARHIMEDES" Beograd, Dečanska 6
10. Poslednji rok za prijavljivanje je 7. mart 2006. godine (prema poštanskom žigu), kako bismo mi prijave dobili do 9. marta i već 10?11. marta 2006. godine (petak i subota) mogli da šaljemo testove (zadatke) za takmičenje, da bi oni na vreme stigli u škole, jer takmičenje se mora održati 16. marta 2006. godine.
Ukoliko škola ima e-mail i pristup internetu, sa našeg sajta www.arhimedes.co.yu može skinuti obrazac PRIJAVE, popuniti ga na računaru i poslati na našu e-mail adresu: arhimed1@eunet.yu
11. Svaka škola, koja je učestovovala u konkursu/takmičenju, dobija izveštaj sa sređenim rezultatima za školu i za sve učesnike na takmičenju (po razredima). Poželjno je da se u svakoj školi organizuje svečanost povodom učešća učenika na ovom konkursu-takmičenju, uz uručivanje priznanja najboljima.
12. Iako su rokovi veoma kratki, molimo da ih poštujete, kako ne bi dolazilo do nesporazuma. Ovog puta je moralo tako da bude, a ubuduće rokovi neće biti tako kratki.
Ipak, nadamo se da će učenici, naravno i nastavnici, uživati u zadacima.
Jedan izbor takvih zadataka sa ranijih "Kengur"-takmičenja (prvenstveno onih za 4 i 5 bodova) dajemo u prilogu.
Neka 16. marta 2006. godine bude matematički praznik u vašoj školi, kao i u školama širom Srbije! Potrudimo se svi zajedno da tako i bude!
Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju (svakog dana, 9-22 č.).
Očekujemo veoma uspešnu saradnju.
Zahvaljujemo.

Svim školama poslali smo detaljne informacije o ovom takmičenju, poziv za učešće i obrazac prijave.

 

KMM "ARHIMEDES"