MISLIŠA - UPUTSTVO

"ARHIMEDES" - KLUB MLADIH MATEMATIČARA
11001 Beograd, Dečanska (M. Pijade) 6, pošt. fah 688
Telefoni: (011) 3245-382 i 3245-383, faks: 3245-383
Tekući račun: 170 -766 -44 i 205 -11047-24, PIB 100067193

E-mail: arhimed1@eunet.yu        Internet: www.arhimedes.co.yu
____________________________________________________________________
Br. 4366   Beograd 10.03.2006.

Prijavu za takmičenje možete preuzeti ovde !
Za kratku informaciju o takmičenju klikni ovde !

      UPUTSTVO
ZA SPROVOĐENjE MATEMATIČKOG TAKMIČENjA
"MISLIŠA-2006"

      Poštovane kolege-saradnici!
Sve što je rečeno u informacijama koje ste do sada primili (opšte obaveštenje o takmičenju, poziv za učešće, kratka informacija o takmičenju "Misliša") ostaje u važnosti, pa ovde dajemo samo operativnu instrukciju za organizovanje takmičenja u samoj školi.
1. Takmičenje se sprovodi u Vašoj školi 16. marta 2006. godine (četvrtak ), s početkom u 10 sati (po pravilu). Međutim, da bi se izbeglo veće remećenje nastave, takmičenje može početi i nešto kasnije, na primer, oko 12 sati. Može trajati do 100 minuta (sa uvodnim objašnjenjima i podelom materijala), s tim da rešavanje zadataka traje najmanje 75 minuta.
2. Takmičenje sprovode zaduženi nastavnici (čiji sastav zavisi od broja i strukture prijavljenih učenika) pod rukovodstvom koordinatora. Preporučujemo da taj odbor (komisija), odmah po dobijanju ovih materijala održi radni sastanak i dogovori se o svim detaljima sprovođenja takmičenja.
3. Koordinator prima potrebne materijale (testove, listove za odgovore, uputstva, sertifikate o učešću na takmičenju, prigodne sveščice-poklone za takmičare) i u saradnji sa upravom škole brine se o njihovom čuvanju. Zadaci se ne otvaraju do početka takmičenja. Nasuprot tome, ostali materijali se moraju blagovremeno pripremiti (razvrstati po učionicama i razredima, potpisati sertifikati, obezbediti pomoćnu hartiju za svakog učenika na kojoj će rešavati zadatke, po nekoliko rezervnih hemijskih olovaka, poklone koje je eventualno obezbedila škola). Takođe je važno srediti/ažurirati spiskove prijavljenih učenika (kako je to objašnjeno u tački 9 u Pozivu za učešće na takmičenju/izvodu iz propozicija takmičenja, na osnovu kojeg ste se prijavili za takmičenje). Ukoliko ima mogućnosti, dobro bi bilo obezbediti osveženje za učenike u toku ili posle takmičenja (sok, čokoladica i sl.).
4. Prijavljeni učenici se raspoređuju po učionicama u klupe tako da u istoj klupi jedan do drugog ne budu učenici istog razreda (kako bi se izbeglo prepisivanje-došaptavanje). U svakoj učionici ili drugoj prostoriji u kojoj se održava takmičenje treba da dežura 1-2 nastavnika (ne moraju biti matematičari). U opštem je interesu, u interesu škole, nastavnika i samih učenika da se takmičenje sprovede korektno i da rezultati budu validni. U protivnom, obmanjujemo sebe i učenike, krnji se ugled takmičenja, škole i nastavnika. Zahvaljujemo unapred školi i angažovanim nastavnicima što problema te vrste neće biti.
5. Učenici moraju imati čistu hartiju za rad, koju donose sami učenici (o tome moraju biti unapred obavešteni) ili je obezbeđuje škola (što je bolja varijanta). Za pisanje svaki učenik treba da ima hemijsku olovku ili nalivpero. Unapred upozoriti učenike da nije dozvoljena upotreba kalkulatora, raznih priručnika i podsetnika.
6. Posle raspoređivanja učenika, podeliti prvo liste-tabele za odgovore. Upisivanje podataka o školi i učeniku u list-tabelu za odgovore učenici vrše po uputstvu (tj. diktatu) dežurnog nastavniku: naziv škole (pri tome se piše skraćeno OŠ/SŠ i naziv škole, mesto i nadležna pošta, šifra-kod škole (to je uokvireni broj na početku ovog Uputstva, odnosno broj iznad adrese na pošiljci sa materijalom za takmičenje). Radi sigurnosti, sve te podatke nastavnik piše na tabli. Posle toga svaki učenik na svojoj listi čitko ćirilicom (poželjno štampanim slovima) upisuje svoje prezime, ime i razred (arapskom cifrom).
7. Zatim se učenicima podele testovi/zadaci (paziti da svaki učenik dobije zadatke za njegov razred) i dva puta se učenicima saopšti (pročitati) sledeća instrukcija za rad:
- Test na ovogodišnjem takmičenju "Misliša" ima 25 zadataka, sa pet ponuđenih odgovora na svakom zadatku (A, B, C, D, E), od kojih je samo jedan tačan. Zadaci su podeljeni u tri grupe (sa 8, 9 i 8 zadataka) i boduju se sa 3, 4 ili 5 bodova. Prema tome, učesnik takmičenja "Misliša" može osvojiti najviše 100 bodova.
- Učenik rešava zadatak na drugom papiru i kada pronađe tačan odgovor, zaokružuje odgovarajuće slovo iza teksta zadatka. Kada reši sve zadatke (koje može da reši), učenik zaokružene odgovore upisuje u list-tabelu za odgovore i to tako što ispod rednog broja zadatka upisuje samo veliko štampano slovo koje označava tačan odgovor u tom zadatku (zagrade se ne stavljaju). Na tom listu se nikakva obrazloženja ne pišu.
- Nisu dozvoljena nikakva međusobna dogovaranja.
- Vreme za izradu zadataka i upisivanje odgovora u tabelu za odgovore je 75 minuta i može se produžiti za nekoliko minuta, zavisno od trajanja uvodnih objašnjenja i podele materijala. (Dežurni nastavnik na tabli zapisuje vreme početka i završetka rešavanja testa).
- Kada istekne vreme za rešavanje zadataka, dežurni nastavnik će skupiti listove-tabele sa odgovorima i uzgred prekontrolisati da li su liste pravilno popunjene.
Uočene greške pri upisivanju podataka o školi i učeniku treba odmah ispraviti.
- Nikakve ispravke u upisanim odgovorima nisu dozvoljene. Nisu dozvoljene nikakve druge zabeleške na listovima za odgovore, niti na njihovoj poleđini.
- Sam test i pomoćni papiri (na kojima su zadaci rešavani) ostaju kod učenika.
- Pošto su predali liste sa odgovorima, učenicima se uručuju sertifikati o učešću na takmičenju i pokloni: "Arhimedesov" poklon - prigodna sveščica i neki drugi poklon (ukoliko ste ga obezbedili).
8. U konačnim spiskovima učesnika treba da budu samo oni učenici koji su radili test i predali listove sa odgovorima. Ako su spiskovi pripremljeni ranije, pa ima odstupanja, treba izvršiti korekcije: precrtati one koji nisu učestvovali na testiranju, a eventualno dopisati one koji nisu bili prijavljeni (izuzetni slučajevi). Ukoliko se konačni spisak učesnika na takmičenju (koji su radili test) razlikuje od spiska prijavljenih, treba isti dostaviti "Arhimedesu" zajedno sa popunjenim listama-tabelama za odgovore.
9. Odmah posle takmičenja, ukoliko ste u mogućnosti, na svaki list sa odgovorima u gornji desni ugao olovkom upišite redni broj učenika u spisku koji ste nam dostavili, odnosno koji dostavljate zajedno sa tim listama. Liste poređajte po razredima istim redom kao što su učenici navedeni u spisku. U svakom paketiću liste moraju biti jednako orijentisane. Ne treba koristiti nikakve spajalice ili heftanje.
10. Sve liste-tabele odgovora treba spakovati i zajedno sa kontrolnim spiskom spakovati u priloženi roze koverat, napisati čitko adresu pošiljaoca i poslati "Arhimedesu" najkasnije sutradan po takmičenju. (Kontrolni spiskovi su potrebni, jer prilikom prijavljivanja mnoge škole nisu postupile po uputstvu za popunjavanje prijave). U pošiljku stavite i podatke o članovima radnog tima koji je sproveo takmičenje. Do slanja pošiljke, istu obezbeđuje koordinator u saradnji sa direktorom škole. Škole iz Beograda materijal ne šalju poštom, već ga u istom roku donose direktno u "Arhimedes" (Dečanska 6) u bilo koje doba dana.
11. Obrada listova sa odgovorima obaviće se u "Arhimedesu". O rezultatima takmičenja i nagradama, priznanjima za koordinatore i škole, te njihovom uručivanju, obavestićemo škole u roku od mesec dana, tj. najkasnije do 16. aprila 2006. godine, u svemu prema tački 6 u Pozivu/izvodu iz propozicija takmičenja.
12. Verujemo da će 16. marta 2006. godine u vašoj školi biti svojevrsni matematički praznik.
S r e ć n o!
Za sve dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju (svakog dana, 9-22 č.).
Zahvaljujemo na saradnji!

 

KMM "ARHIMEDES"